Diretoria 2017/19

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E ESPORTIVA NIKKEY DE BASTOS
DIRETORIA GESTÃO 2017/2019
PRESIDENTE TAKAHARU EBISAWA
1º VICE – PRESIDENTE MARCELO MINORU MAKI
2º VICE – PRESIDENTE INÁCIO YOSHIHARU SHIDA
3º VICE – PRESIDENTE SEICHI UEMURA
4º VICE – PRESIDENTE DEODORO YAMAUTI
1º SECRETÁRIO CLAUDIO KAZUO YOSHIDA
2º SECRETÁRIO MARCELO YUDI MIYAMURA
1º TESOUREIRO PAULO KATSUO KISHIMOTO
2º TESOUREIRO WILSON TAKAMITSU WATANABE
CONSELHO FISCAL – EFETIVOS YASUHIKO YAMANAKA (PRESIDENTE)
OSAMU YABUTA
GORO ONO
CONSELHO FISCAL – SUPLENTES RIVALDO DE MOURA KANASHIRO
SÉRGIO KENJI KAKIMOTO
HÉLIO TAKATA
DEPARTAMENTO PATRIMÔNIO LAURO HARUKI MORISHITA
WAGNER MIZOHATA
PAULO YOSHINOBU UEYAMA
YUTAKA KIMURA
FRANCISCO MITSUO OURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO NELSON NOBORU YABUTA
KENJI AMANO
MEMBROS DO FINANCEIRO WAGNER MIZOHATA
PAULO YOSHINOBU UEYAMA
INÁCIO YOSHIHARU SHIDA
JAMES NAKANISHI
MARCELO MINORU MAKI
SECRETÁRIO GERAL EM JAPONÊS KATSUYA FUJITA
DEPARTAMENTO SOCIAL OSAMU YABUTA FERNANDO MAKIMOLI
FRANCISCO MITSUO OURA EDNA HATAYAMA
NINA SHIBATA AYAKO TOYOSHIMA
DEPARTAMENTO JURÍDICO MARCELO YUDI MIYAMURA
DEPARTAMENTO ATLETISMO YUTAKA KIMURA YOSHIAKI MAKI
DEPARTAMENTO BASEBALL LEANDRO YOSHIKAWA
DEPARTAMENTO GATEBALL
DEPARTAMENTO DE JUDÔ UICHIRO UMAKAKEBA FÁBIO SAKITA
DEPARTAMENTO DE VOLLEY LAERTE NAOHIRO SHIDA FLÁVIO A. YANO
DEPTO. CENTRO SÓCIO-CULTURAL SÉRGIO KENJI KAKIMOTO
MARGARIDA YABUTA
TAEKO MONIWA
DEPARTAMENTO MEIROUKAI LÚCIA HIROKO TSURU
DEPARTAMENTO FEMININO NINA SHIBATA
EDNA HATAYAMA
MARGARIDA YABUTA
DEPARTAMENTO TAIKO JORGE SHIGUEO OKI
DEPARTAMENTO DE SAÚDE GORO ONO
KATSUTOSHI HAYASHI
DEPTO DE LÍNGUA JAPONESA ROSA MITIE SHIMURA KAWAUSHI ROBERTO K.SUZUKI
                    ADMINISTRAÇÃO CÁSSIO MINORU YOROZUYA IKUO YAMAGUTI
DIRETOR DA ESCOLA JAPONESA CARLOS FUMIO OIKAWA
               PROPAGAÇÃO DEODORO YAMAUTI SOICHI USAMI
DEPARTAMENTO DE BUYOO KAI SHIZUE ISOYA HELENA TERAMOTO
HITOMI MATSUKAWA
DEPARTAMENTO ARTÍSTICO AUGUSTO SETSUO TANAKA
                            CULTURAL ROSA ITO
DEPARTAMENTO BIBLIOTECA HITOMI TOMIMARU
DEPARTAMENTO IKEBANA
DEPARTAMENTO CERIMÔNIA DO CHÁ LUZIA YOSHIE MARUYAMA RUMY SEIKE
DEPARTAMENTO DE SOM ISAMU TAKIMOTO
                             EQUIPAMENTO AUGUSTO SETSUO TANAKA
PROTOCOLOS AUGUSTO SETSUO TANAKA
CLAUDIO KAZUO YOSHIDA
DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO WAGNER MIZOHATA
MARCELO YUDI MIYAMURA
RECEPÇÃO A AUTORIDADES  E TODOS OS MEMBROS DA DIRETORIA EXECUTIVA
RELAÇÕES PÚBLICAS
REUNIÕES ORDINÁRIAS  MENSAIS :
 Às 2ªs 2ªs feiras às 20 hs.